SHRI SAIBABA COLLEGE SHIRDI
SHIRDI – 423109 TAL-RAHATA DIST- AHMEDNAGAR (M.S.)
(Affiliated to Savitribai Phule Pune University, Pune)

 

Staff

Teaching Staff Information

प्रा.विकास महादेव शिवगजे

प्रभारी प्राचार्य

श्री साईबाबा महाविद्यालय,शिर्डी

vikas.shivgaje@sai.org.in

9422737236

. क्र.

प्राध्यापक / प्राध्यापिका नाव

मेल आयडी

मोबाईल क्र.

प्रा. नानासाहेब भानुदास सदाफळ

nanasadaphal@gmail.com

9657235885

प्रा. मनोज गोटीराम कुंजीर

kundharemanoj@gmail.com

9921962429

प्रा. दिपक बाबासाहेब पटारे

deepakpatare4@gmail.com

9689199794

प्रा. नानासाहेब त्रिंबक गुंजाळ

nanagunjal4@gmail.com

7066214620

डॉ. श्रेयस संभाजीराव पानसंबळ

Shreyas.pansambal@gmail.com

9860388170

प्रा. नितीन रावसाहेब पावसे

nitinpawase85@gmail.com

9096690800

प्रा. नामदेव रामनाथ मोरे

namdeomore@gmail.com

9309176149

प्रा. विकास भानुदास बावके

bawakevikas@gmail.com

9660556966

प्रा. गणेश भानुदास मगर

magar3310@gmail.com

8329653113

१०

प्रा. विकास सूर्यभान भांड

vikasbhand94@gmail.com

9561334045

११

प्रा. मोबीन महोम्मदसलीम शेख

Shaikhmm50@gmail.com

9527297866

१२

डॉ. गणेश रामचंद्र भांड

ganeshbhand85@gmail.com

9881889166

१३

प्रा. सागर संभाजी ठोसर

Sthosar97@gmail.com

7276203998

१४

डॉ. योगिता अरुण कोपटे

yogitakopate@gmail.com

9767812055

१५

प्रा. प्रभाकर राजेंद्र गांडुळे

Prabhakargandule1245@gmail.com

7709284523

१६

डॉ. संतोष भिमराज औताडे

sbautade@gmail.com

9922522628

१७

डॉ. सुनिता सकाहरी वडितके

Sunitawaditake1987@gmail.com

8766593051

१८

डॉ. बाळासाहेब गंगाधर औताडे

autadebalasaheb47@gmail.com

9356874285

१९

प्रा. शिवनाथ अशोक तक्ते

eshivprabhat@gmail.com

9595687764

२०

डॉ. बाबसाहेब सखाराम भुजाडे

bsbhujade5885@gmail.com

9767589174

२१

प्रा. सोनाली रामदास हरदास

sonalirhardas@gmail.com

9657636750

२२

प्रा. स्वप्नाली रमेश खांडरे

swapnalikhandre@gmail.com

9158577735

२३

प्रा. शीतल अरविंद धरम

sadharam.dharam5@gmail.com

9096590741

२४

प्रा. राजेंद्र रामभाऊ काळे

rajendrakale13683@gmail.com

8805504160

२५

प्रा. अमोल झुंबर कचरे

amolkachare2@gmail.com

8087502752

२६

प्रा. विजय राजेंद्र सोनवणे

vijaykalas@gmail.com

9970385917

२७

डॉ. पंचफुला रामराव बोडखे

Manishabodke30@gmail.com

9766828588

२८

प्रा. शिवाजी गोरक्षनाथ ढोकणे

shivajidhokanepatil@gmail.com

9673800080

२९

डॉ. विक्रम दामोदर सातपुते

vikramsatpute1@gmail.com

9970801937

३०

प्रा. गणेश मच्छींद्र कुंजीर

ganeshkunjir100@gmail.com

9890417511

३१

प्रा.राजश्री निकम (गडकरी)

 

 

३२

प्रा.अनिरुद्ध शिंदे