• www.saibabacollege.org

TEACHING STAFF

Sr. No. Name Qualification Department
1 Dr. Naresh A. Bhoyar M.P.Ed. M.Phil. Ph.D. Physical Education
2 Dr. Pravin D. Karanjkar M.A. NET. Ph.D. Marathi Department
3 Asst. Prof. Ganesh N. Bahade M.A. NET Sociology Department
4 Asst. Prof. Vinod M. Mude M.A. M.Phil. Political Science Department
5 Asst. Prof. Vitthal M. Ghinmine M.A. M.Phil. Economics Department
6 Asst. Prof. Pankaj W. Moon M.A. NET History Department
7 Asst. Prof. Arti M. Deshmukh M.A. Home Economics Department
8 Asst. Prof. Nitesh N. Telhande M.A. M.Phil. NET,SET English Department
9 Asst. Prof. Sanjay A. Diwekar M.A. SET English Department

OFFICE STAFF

Sr. No. Name Designation
1 Shri. Naresh M. Katade Head Clerk
2 Shri. Shankar S. Kapase Jr. /Clerk
3 Shri. Sanjay K. Parbat Jr. /Clerk
4 Shri. Ankush W. Vaidya Peon
5 Shri. Suresh D. Teltumde Peon
6 Ku. Vijayalaxmi B. Jaronde Peon
7 Shri. Arun P. Timande Peon

LIBRARY STAFF

Sr. No. Name Qualification Designation
1 Ku. Priti S. Sayankar B.Lib. M.Lib. Librarian Attendent

Works by Asst. Prof. Nitesh Telhande


Works of Dr. Pravin Karanjkar

Antarang 1


Antarang 2


Antarang 3


Antarang 4


Antarang 5


Kusumagraj


Mahatma Basveshwar


Rashtrasant


Sanshodhan Pradip 1


Sanshodhan Pradip 2


Sanshodhan Pradip 3


Sant Manmath Swami


Saraswat Shastra


Shivalay 1


Shivalay 2